Activiteiten

[English version]

[Thema van het symposium]

Modernismestudies

22 november 2019, KU Leuven

Keynote spreker: Mark S. Morrison (Penn State University)

De voorbije decennia is de studie van literatuur uit de modernistische periode nieuwe wegen ingeslagen. Deze dynamiek is ten dele institutioneel en kan moeilijk losgekoppeld worden van het ontstaan en de opgang van internationale verenigingen zoals de Modernist Studies Association (opgericht in 1999) en de European Network for Avant-garde and Modernism Studies (opgericht in 2008) en de door deze organisaties geïnitieerde conferenties en publicaties. Tezelfdertijd is de “expansie” van het hedendaagse onderzoek naar het modernisme ook inhoudelijk en methodologisch een feit, zoals Douglas Mao en Rebecca L. Walkowitz illustreren in hun overzichtsartikel “The New Modernist Studies” (2008). Zo lijkt de intussen legendarische “battle of the brows” definitief beslecht ten voordele van een meer inclusieve en geïntegreerde benadering van diverse vormen van culturele productie in de modernistische periode (high, middle, low, avant-garde). Daarnaast is er duidelijk sprake – zoals in heel wat andere onderzoeksdomeinen binnen de humane wetenschappen – van een transnational turn, die heeft bijgedragen tot een minder euro- en atlantocentrische kijk op de circulatie en culturele impact van modernistische teksten (en andere artefacten). Ook op de temporele as hebben tal van nieuwe studies bijgedragen tot het oprekken van de traditionele grenzen van het modernisme (zowel naar het verleden als naar het heden). Niet minder markant, ten slotte, is het almaar groter belang van methodologische ‘instrumenten’ en invalshoeken die de historische archieven van het modernisme op een nieuwe manier – kwalitatief en/of kwantitatief – helpen te ontsluiten (tijdschriftstudies, digitale tekstkritiek & teksteditie, distant reading, …).

Terwijl in het deel na de middag doctoraatsstudenten de kans krijgen hun modernismeonderzoek voor te stellen, willen we in de plenaire sessie vóór de middag peilen naar vigerende tendensen en zwaartepunten op het niveau van de onderzoeksgroepen, gaande van de hierboven beschreven tendensen over de toenemende methodologische impact van digital humanities op modernismestudies tot diverse vormen van vernieuwend interdisciplinair onderzoek.[Nederlandse versie]

[Theme of the symposium]

Studying Modernism

22 November 2019, KU Leuven

Keynote spreker: Mark S. Morrison (Penn State University)

Over the past few decades, the study of literature from the modernist period has taken new directions. The changing shape of the field is at least partly linked to institutional developments and cannot be separated from the emergence and growth of international associations such as the Modernist Studies Association (established in 1999) and the European Network for Avant-garde and Modernism Studies (established in 2008) as well as the conferences and publications initiated by these organizations. At the same time, the "expansion" of scholarship on the modernist period also has a spatiotemporal and methodological dimension, as Douglas Mao and Rebecca L. Walkowitz indicate in their survey "The New Modernist Studies" (2008). Hence, the now almost legendary "battle of the brows" seems to have been finally settled in favor of a more inclusive and integrated approach toward various forms of cultural production in the modernist period (high, middle, low, avant-garde). In addition, not unlike other research fields within the humanities, modernist studies have made a turn towards transnationalism, opening up less Euro- and Atlantocentric perspectives on the circulation and cultural impact of modernist texts (and other artifacts). On the temporal axis as well, numerous new studies have contributed to “stretching” the traditional boundaries of modernism. No less striking, finally, is the ever greater importance of new methodological instruments and perspectives that help disclose the historical archives of modernism in a quantitatively and qualitatively innovative way: periodical studies, digital textual scholarship and text edition, distant reading , ...

While the afternoon session of the symposium will give PhD students the opportunity to present their research projects related to the modernist period, the plenary session before noon will be devoted to discussing the most prominent trends and focal points in the research activities of the participating groups, ranging from the tendencies described above (most notably the increasing impact of digital humanities on modernism studies) to various forms of innovative interdisciplinary research.